Б Районен съд
ургас
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА
АКТУАЛНО
ЗА КОНТАКТИ
ТАКСИ - РАЗМЕР И ПЛАЩАНЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СПРАВКИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА ТЕКУЩАТА СЕДМИЦА
ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ
ПУБЛИЧНА ПРОДАН - ДСИ
ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
МЕДИАЦИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА    Протокол№ 4 за оценка на трети етап и класиране за длъжността Деловодител  
 

Протокол № 4 за оценка на трети етап и класиране за длъжността Деловодител

               Днес, 16.01.2009 г., комисията, назначена по т. ІV от Заповед № 637/13.11.2008 г. на Председателя на Районен съд - Бургас, за провеждането на ІІІ-ти етап от конкурса за съдебни служители на длъжността “Компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции”, в състав :

               Председател:  Яни Гайдурлиев - зам. председател на РС-Бургас
                      Членове : 1. Димана Кирязова- Вълкова - съдия в РС-Бургас
                                       2. Анелия Такова- съдебен секретар

І. Обяви критериите, приети с протокол № 2/14.01.2009 г., по които ще бъдат  оценявани кандидатите.
Критериите са, както следва:
Третият етап от конкурса ще се извърши в две фази, протичащи непосредствено една след друга:
      Първа фаза: Проверка на знанията и уменията за работа с компютър чрез 4-минутна диктовка на текст с нормален темп и демонстриране на основни компютърни умения. Оценяването на кандидатите ще бъде в зависимост от показаните компютърни умения и познанията им по правопис, стилистика, граматика и пунктуация, както и дължината на написания текст.
      Втора фаза: Събеседване с кандидатите, чрез задаване на еднотипни въпроси към всеки един от тях. Критериите за оценяването на тази фаза ще са следните:  държание, отношение, отговор на общи въпроси  и  мотивация.
      Оценката на кандидатите за представянето им на третия етап от конкурса ще се извършва по шестобалната система, като 2 (две) е най-ниската оценка, а 6 (шест) е най-високата. Всеки от членовете дава отделна оценка на съответния кандидат. Крайната оценка от третия етап е средноаритметично число от оценките на всеки от членовете на комисията за всеки отделен кандидат.

При събеседването с допуснатите до третия етап кандидати участва и председателя на РС – Бургас – Боряна Димитрова.

ІІ. Провеждане на ІІІ-ти етап от конкурса:
 Явиха се следните кандидати, допуснати до ІІІ етап, по списъка, както следва:
1. Светла Желязкова Вачева
2. Рая Сашева Александрова- Василева
3. Теменуга Николова Урдова
4. Върба Душева Пацова
5. Елена Костадинова Сотирова
6. Николай Александров Дичев
7. Петя Маврова Янева

Кандидатите:
1. Златомира Йорданова Димова
2. Женя Ганчева Мамулова
3. Стефка Байкова Стефанова
кандидатстват и за длъжността “Съдебен секретар-протоколист”, поради което и проверката на компютърните им умения и познанията им по стилистика, правопис, граматика и пунктуация, както и събеседването с тях е извършено при явяването им за длъжността “Съдебен секретар-протоколист”, а оценяването им ще бъде съобразно критериите за длъжността “Компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции”.

ІІІ. Оценяване на кандидатите:
Всеки член от комисията извърши оценка на отделните явили се кандидати, съобразно приложени оценителни листове, след което комисията постави крайни оценки на кандидатите, представляващи средноаритметично число от оценките на всеки от членовете на комисията, съгласно долната таблица:
 
 

 

Трите имена на кандидата

 

Оценки на отделните членове от комисията

Средна оценка

Бележки

І

ІІ

ІІІ

 

 

1

Светла Желязкова Вачева

5.17

5.00

5.00

5.07

 

2

Рая Сашева Александрова- Василева

6.00

6.00

6.00

6.00

 

3

Теменуга Николова Урдова

5.67

5.33

5.67

5.57

 

4

Върба Душева Пацова

4.50

4.00

4.00

4.17

 

5

Златомира Йорданова Димова

4.00

3.00

3.67

3.56

 

6

Елена Костадинова Сотирова

4.33

4.33

4.00

4.22

 

7

Женя Ганчева Мамулова

5.00

5.00

5.00

5.00

 

8

Николай Александров Дичев

4.25

4.00

4.00

4.08

 

9

Петя Маврова Янева

4.00

5.00

4.00

4.33

 

10

Стефка Байкова Стефанова

4.25

4.33

4.33

4.30

 
  

ІV. Класиране на кандидатите: Въз основа на горните резултати, кандидатите се класират, както следва:

 
 

 

Трите имена на кандидата

 

Оценки на отделните членове

Средна оценка

Бележки

І

ІІ

ІІІ

 

 

1

Рая Сашева Александрова- Василева

6.00

6.00

6.00

6.00

 

2

Теменуга Николова Урдова

5.67

5.33

5.67

5.57

 

3

Светла Желязкова Вачева

5.17

5.00

5.00

5.07

 

4

Женя Ганчева Мамулова

5.00

5.00

5.00

5.00

 

5

Петя Маврова Янева

4.00

5.00

4.00

4.33

 

6

Стефка Байкова Стефанова

4.25

4.33

4.33

4.30

 

7

Елена Костадинова Сотирова

4.33

4.33

4.00

4.22

 

8

Върба Душева Пацова

4.50

4.00

4.00

4.17

 

9

Николай Александров Дичев

4.25

4.00

4.00

4.08

 

10

Златомира Йорданова Димова

4.00

3.00

3.67

3.56

 
   
           
 Настоящият протокол да се докладва на Председателя на Районен съд –Бургас.
Копие от протокола да се постави на интернет страницата и на информационното табло на съда.
                                                                       
                                                                         Председател:  ………………..
                                                                                                 (Яни Гайдурлиев)
                                                                               
                                                                                 Членове: 1……………….
                                                                                                (Димана Кирязова- Вълкова)
                                                                                       
                                                                                                 2……………….
                                                                                                 (Анелия Такова)гр.Бургас ул.”Александровска “ № 101 ет.3; тел. +359 56 878855; факс +359 56 846160  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР