Б Районен съд
ургас
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА
Местонахождение
Съдебен район
Съдебни зали
Ръководство и структура
Магистрати
Съдебни заседатели
Дежурен граждански съдия
Съдии по вписванията
Съдебно изпълнителна служба
Обща администрация
Специализирана администрация
Информационен център
Етично поведение/ Декларации
Бюджет
АКТУАЛНО
ЗА КОНТАКТИ
ТАКСИ - РАЗМЕР И ПЛАЩАНЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СПРАВКИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА ТЕКУЩАТА СЕДМИЦА
ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ
ПУБЛИЧНА ПРОДАН - ДСИ
ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
МЕДИАЦИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА    Етично поведение/ Декларации  
 

 

ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ В РАЙОНЕН СЪД - БУРГАС

Нормите на етично поведение на магистрати и съдебни служители са регламентирани в:  

                 Кодекс на етично поведение на българските магистрати

                   Етичен кодекс на съдебните служители в Районен съд - Бургас

С оглед спазване нормите на етично поведение, професионална етика и предотвратяване на корупционни действия в Районен съд – Бургас са предприети следните мерки:

1.    Предоставена е възможност на гражданите да изпращат сигнали за наличие на корупционни действие в съда, които се докладват на Висшия съдебен съвет. Начинът за подаване на сигнали за корупция е регламентиран във Вътрешни правила за създаване на организацията за получаване на сигнали от граждани по повод наличие на корупционни действие в Районен съд – Бургас, с които можете да се запознаете тук.

2.    Назначена комисия за проверка и докладване на получени сигнали от граждани по повод наличие на корупционни действия в Районен съд – Бургас.
Комисията е в състав: Щилияна Нейчева - Административен секретар, Димитрина Ковачева - Завеждащ служба „Наказателно деловодство“, Христина Димова - завеждащ служба „Гражданско деловодство“ и резервен член Димка Панайотова – съдебен деловодител в служба СИС.
Комисията извършва проверка на поставените кутии за сигнали за корупция ежеседмично и при наличие на сигнали за корупция ги изпраща на Комисията за борба с корупцията при Висшия съдебен съвет.
 
3.    Приети са Вътрешни правила за докладване на нарушения   на Етичния кодекс на съдебните служители в Районен съд – Бургас.
 
4.    Сформирана е Комисия за професионална етика в Районен съд – Бургас.
С решения на Общото събрание на Районен съд – Бургас от 16.03.2011 г. е сформирана Комисия за професионална етика на Районен съд – Бургас. Комисията се състои от трима редовни члена и един резервен, както следва: Председател: съдия Панайот Атанасов, Членове: съдия Димана Кирязова, съдия Иван Дечев и резервен член съдия Георги Иванов. Мандатът на членовете на комисията е 3 години с право да бъдат избирани за втори мандат. Комисията за професионална етика има следните правомощия:
 
·        Предоставя становища в комисията „Професионална етика и превенция на корупцията“ на ВСС относно притежаваните нравствени качества на кандидатите за конкурсите за заемане на длъжност в органите на съдебната власт.
·        Извършва проверки за наличие на поведение, противоречащо на правилата за професионална етика и предоставя резултатите от проверката на съответния административен ръководител или на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията на ВСС“.
  
 

В съответствие  с   Изявление на КЗДЛ относно приложението на чл.17 ал.2 от ЗПУКИ, касаещ публикуването на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ в интернет

ОБЯВЯВАМЕ  СПИСЪК НА ПОДАЛИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗПУКИ
както следва:

МагистратиДекларациите на магистратите  са обявени на интернет- страницата на Висшия  съдебен съвет
Меню: Доклади, декларации, анализи --> Декларации по ЗПУКИ --> Декларации на магистратите от РС Бургас

 

Държавни съдебни изпълнители:

1.Мая Димитрова Синкова
2.Таня Стоянова  Михова
3.Диана Симеонова Ставрева

Съдии по вписванията:
 
1.Румяна Тенчева Тенева-Минасян
2.Дарина Жекова Геренова
3.Дора Георгиева Ангелова
4.Маргарита Миндова Шивачева
5. Гергана Янакиева Чинева

Служители:

1.Ивайло Петров Чантов
2.Татяна Стойчева Добрева
3.Станка Йорданова Иванова
4. Стоянка Иванова Стойчева
5.Димитрина Петкова Ковачева
6.Марияна Сарандева Райкова
7.Мирослава Христова Енчева
8.Златка Савова Калоянова
9. Божана Маринова Велева
10.Ивелина Стоянова Стефанова
11.Ирина Петрова Георгиева
12.Нели Иванова Желязкова
13.Радка Георгиева Томова
14.Николинка Минкова Тодорова
15.Станка Димова  Добрева
16.Жасмина Николова Славова
17.Ани Димитрова Стоянова
18.Зинаида Георгиева Монева
19.Анелия Иванова Такова
20.Станка Николова Атанасова
21.Илияна Димитрова Гальова
22.Тонка Костадинова Димова
23.Марияна Димитрова Каратеодорова
24.Лиляна Йорданова Русинова
25.Атанаска Георгиева Русева
26.Валентина Иванова Черкезова
27.Диана Тодорова Томова
28.Кера Петрова Пейчева
29.Катя Димитрова Патричева
29.Теменужка Иванова Тишева
30.Роса Стоянова Кацарова
31.Калина Христова Евтимова
32.Мила  Николова Пеева
33.Радостина Иванова Видева
34.Райна Господинова Жекова
35.Недялка Йозова Димитрова
36.Илияна Славова Георгиева
37.Щилияна Георгиева Нейчева
38.Димка Димитрова Панайотова
39. Кина Тодорова Киркова
40. Анна Илиева Георгиева –Парушева
41.Елена Георгиева Христова
42.Стефан  Иванов Иванов
43.Петя Тодорова Симидчиева
44.Надежда  Вълчева Узунова
45.Светла Желязкова Вачева
46.Марина Димитрова Димова
47.Мария Апостолова Милева
48.Радина Иванова Георгиева
49.Христина Валентинова Димова
50.Румен Цветанов Денков
51.Николина Стамова Димитрова
52.Дора Тодорова Христова
53.Тодорка Георгиева Михова
54.Красимира Маргаритова Андонова
55.Гергана Вълкова Стефанова
56.Стиляна Илиева Савова –Михайлова
57.Ваня Петкова Петкова
58.Калина Михова Манева
59.Милица Тонева Доневска
60.Иринка Танева Пенева
61.София Кирилова Карадимова-Кръстева
62.Даниела Михайлова Михайлова
63.Наджие Ахмедова Каракаш
64.Мариана Динкова Колева
65.Милена Петрова Добревагр.Бургас ул.”Александровска “ № 101 ет.3; тел. +359 56 878855; факс +359 56 846160  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР