Б Районен съд
ургас
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА
АКТУАЛНО
ЗА КОНТАКТИ
ТАКСИ - РАЗМЕР И ПЛАЩАНЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СПРАВКИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА ТЕКУЩАТА СЕДМИЦА
ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ
ПУБЛИЧНА ПРОДАН - ДСИ
ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
МЕДИАЦИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 
 1984253 
 Начална страница  
 Начална страница

Районен съд - Бургас има нов сайт с адрес: https://burgas-rs.justice.bg. Информацията на текущия сайт ще е актуална до 02.01.2020 г. *** Съобщение до съдебните заседатели, относно полагане на клетва - в "Информация за съда" -> "Съдебни заседатели"

Добре дошли в интернет страницата на Районен съд - Бургас!

 УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 02.12.2019 г. РАЙОНЕН СЪД - БУРГАС ИМА НОВ САЙТ, НАМИРАЩ СЕ НА АДРЕС:
https://burgas-rs.justice.bg
Информацията на настоящия сайт ще се поддържа актуална до 02.01.2020 г., като след тази дата достъпът до текущия сайт ще бъде преустановен.

Нашата цел е да Ви предоставим непрекъснат и лесен достъп до информация за нашия съд и всички услуги, от които имате нужда.

Надяваме се, че тази интернет страница ще бъде ценен източник на информация за Вас, независимо дали ще използвате услугите на съда или имате въпроси, свързани с работата на съдебната администрация.
 

 Районен съд - Бургас се намира на ул. Александровска 101, ет. 3
Работно време с граждани - от 9:00 до 17:00 часа

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. Тази независимост придава стабилност, ненакърнимост и справедливост на съдебните актове. Органите на съдебната власт изпълняват функциите си безпристрастно. Всеки има право на справедлив и публичен процес в разумен срок и от независим и безпристрастен съд.

Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни, административни и районни съдилища.

Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. Съдът разглежда граждански и наказателни дела.

Съгласно чл. 8 от ЗСВ - Органите на съдебната власт прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица и случаи, за които се отнасят. При осъществяване на функциите на съдебната власт, както и при заемане на длъжности в органите на съдебната власт, не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.Национален институт на правосъдието 
Проект "Консултативен форум на районните съдилища" 
Често задавани въпроси 
гр.Бургас ул.”Александровска “ № 101 ет.3; тел. +359 56 878855; факс +359 56 846160  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР